Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
Văn bản của UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên 2016 của Tổng công ty
Điều lệ Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 26/4/2016
Văn bản giải trình biến động chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm 2015
Báo cáo tài chính giữa niên độ 2016 đã được soát xét
 
  • Cơ khí
  • Kinh doanh điện
  • Kinh doanh xây dựng
  • Tư vấn
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo
  • Liên doanh, liên kết

 

Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn