• Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

 •  

 •  

  Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP

  Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid – 19, chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch, bên cạnh đó với đặc điểm của Tổng công ty là công ty đại chúng có số lượng cổ đông rất lớn (hơn 300 cổ đông), trong đó số lượng cổ đông là người cao tuổi đã về hưu cũng chiếm một lượng đáng kể. Để đảm bảo giữ an toàn cho cổ đông, cán bộ công nhân viên, cộng đồng cũng như tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch; đồng thời cố gắng đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty không bị gián đoạn. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thống nhất điều chỉnh kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

  1. Vấn đề thứ nhất: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty (chi tiết xem tại đây)

  2. Vấn đề thứ hai: Báo cáo số 476/BC-HĐQT ngày 30/10/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty (chi tiết xem tại đây).

  3. Vấn đề thứ ba: Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty đã được kiểm toán (chi tiết xem tại đây).

  4. Vấn đề thứ tư: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 (chi tiết xem tại đây).

  5. Vấn đề thứ năm: Tờ trình số 477/TTr-HĐQT ngày 30/10/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (chi tiết xem tại đây).

  6. Vấn đề thứ sáu: Tờ trình số 478/TTr-HĐQT ngày 30/10/2021 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 (chi tiết xem tại đây)

  7. Vấn đề thứ bảy: Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 30/10/2021 của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (chi tiết xem tại đây).

  8. Vấn đề thứ tám: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chi tiết xem tại đây).

  Trân trọng!

   

   

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: info@agrimeco.com.vn